ระเบียบการเข้าพัก

• เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน (เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. ไม่เกิน 1 ท่าน ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าพัก)
• ไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาลหากพบเห็นรีสอร์ทปรับเพิ่ม 4000 บาท/ท่าน
• ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ทหากพบเห็นรีสอร์ทปรับเพิ่ม 3000 บาท
• ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพัก
• ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน หรือ นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในรีสอร์ท
• ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร และ รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มภายในห้องพัก
• ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ภายในรีสอร์ท
• ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดัง หรือ ทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์งดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป
• หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้ภายในรีสอร์ทหรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ
• กรณีที่ท่านไม่เข้าพักตามที่กำหนด ทางรีสอร์ทจะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
• กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มผู้เข้าพักให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 3 วัน
• กรณีลูกค้า Check out เกินกว่าระยะเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทปรับเป็นชั่วโมง (ชั่วโมงละ 1,000 บาท)
• กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกผู้เข้าพักเพิ่มให้แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก ถ้าไม่แจ้งทางรีสอร์ทไม่ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
• ใบกำกับภาษีของ The Sense Viewtalaymok Khaokho Resort ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
• ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (โดรน) ในบริเวณรีสอร์ทเด็ดขาด

ระเบียบการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการจอง

  • การจองนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  • สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้า 30 วัน

  • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกวันเข้าพักทางรีสอร์ทจะยึดเอกสารเป็นสำคัญ