The Sense Khaokho
รีสอร์ทที่บอกความเป็นคุณ

ระเบียบการเข้าพัก

 
 

ระเบียบการเข้าพัก

 
 

ข้อกำหนด:

 • เวลาเช็คอิน: 14:00 

 • เวลาเช็คเอาท์: 12:00

 • เข้าพักได้สูงสุด 2 ท่าน (เด็กสูงไม่เกิน 110 ซม. ไม่เกิน 1 ท่าน ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าพัก)

 • ไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วยในยามวิกาลหากพบเห็นรีสอร์ทปรับเพิ่ม 4,000 บาท/ท่าน

 • ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ทหากพบเห็นรีสอร์ทปรับเพิ่ม 15,000 บาท

 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพัก หากฝ่าฝืนมีค่าปรับ 2,000 บาท

 • ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน หรือ นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในรีสอร์ท

 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร และ รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มภายในห้องพัก

 • ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ภายในรีสอร์ท

 • ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดัง หรือ ทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์งดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป

 • หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้ภายในรีสอร์ทหรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ

 • กรณีที่ท่านไม่เข้าพักตามที่กำหนด ทางรีสอร์ทจะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

 • กรณีลูกค้าต้องการเพิ่มผู้เข้าพักให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 3 วัน

 • กรณีลูกค้า Check out เกินกว่าระยะเวลาที่ทางรีสอร์ทกำหนด ทางรีสอร์ทปรับเป็นชั่วโมง (ชั่วโมงละ 1,000 บาท)

 • กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกผู้เข้าพักเพิ่มให้แจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก ถ้าไม่แจ้งทางรีสอร์ทไม่ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (โดรน) ในบริเวณรีสอร์ทเด็ดขาด

ระเบียบการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการจอง :

 • การจองนี้ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้า 30 วัน

 • การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกวันเข้าพักทางรีสอร์ทจะยึดเอกสารเป็นสำคัญ

ระเบียบการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า